УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящото Уведомление за поверителност във връзка с личните данни (наричано още „Уведомлението“) има за цел да информира нашите клиенти относно това как АЛЕКСИЯ АУТО ЕООД („ние“, „нас“, „наши“) събираме и обработваме лични данни при осъществяване на дейността по предоставяне на автомобили под наем („рент-а-кар“).

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обърнете внимание, че съгласно законодателството, в това число Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, в сила от 25 вай 2018 година („Регламент“), „лични данни“ (наричани в настоящото Уведомление още „данни“ или „Вашите данни“) означава всяка информация или набор от информация, чрез която, пряко или непряко, Вашата самоличност може да бъде установена, по-специално чрез използването на идентификатор, например име, идентификационен номер, имейл адрес, телефонен номер, данни за местонахождение и т.н., или чрез един или повече специфични за Вашата физическа, икономическа, културна или социална идентичност признаци.

Администратор на Вашите данни във връзка с резервиране и/или наемане на автомобили Green rent-a car е АЛЕКСИЯ АУТО ЕООД, ЕИК 202516238, със седалище и адрес на управление гр. Поморие 8200, ул. ”Европа” № 17-19. Данни за контакт и начините за връзка с нас са посочени в края на Уведомлението.

КАКВИ ВИДОВЕ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ?

Когато се обръщате към нас, независимо дали в наш клиентски център или чрез интернет страницата ни www.greenrentacar.bg ние може да получим директно от Вас или да помолим да ни предоставите определена информация за себе си. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да направим резервация, нито да сключим с Вас договор за наем на автомобил. Разбира се, при част от услугите ни, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си. В случай че споделяте с нас данни на други лица (например данни на допълнителен шофьор или на придружаващи Ви лица във връзка със сключване на допълнителни застраховки), Вие носите отговорност за събирането на тези данни в съответствие със законовите изисквания, както и задължението да уведомите лицата, чиито данни ни предоставяте и да ги запознаете с Уведомлението.

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 Категории данниВидове данниЦел на използване
Лични данни за идентификация Данни по лична карта или паспорт –имена, ЕГН или дата на раждане За да Ви идентифицираме при резервация или сключване на договор за наем и в изпълнение на нормативни изисквания
Данни за документ за самоличност Номер на лична карта или номер на паспорт, дата и място на издаване, срок на валидност Във връзка със сключване и изпълнение на договор за наем
Данни от свидетелство за управление на МПС Номер на документа, дата и място на издаване и срок на валидност, данни за придобита правоспособност Във връзка със сключване и изпълнение на договор за наем и за да спазим нормативни изисквания
Адрес Постоянен адрес, както и адрес на пребиваване на територията на страната, ако сте чужденец Възможност за контакт с Вас във връзка с изпълнение на договор за наем
За защита на правен интерес
Данни с информация за контакт Телефонен номер и e-mail адрес Възможност за контакт с Вас във връзка със сключването и изпълнение на договор, например като изпратим потвърждение на Вашата резервация или се свържем с Вас в случай на необходимост
Предоставените данни за контакт няма да бъдат използвани от нас с маркетингови или други цели без Вашето изрично съгласие.
Данни за потребителски профил Потребителско име, електронен адрес, парола За целите на създаване на профил и  лични настройки и управление на ползваните услуги
Финансови данни IBAN/номер на сметка, данни от кредитна/дебитна карта, както и други банкови детайли
 
Издаване на финансови и счетоводни документи, свързани с резервация и/или сключен договор, като фактури  и сметки и във връзка със заплащане на предоставените услуги
 
Данни за здравословното Ви състояние Информация относно здравословното ви състояние, включително информация за заболявания или увреждания Сключване на допълнителни застраховки, изискващи предварителна информация, предоставена с Ваше съгласие
Уреждане на застрахователни претенции или други искове, свързани с вреди причинени при или по повод изпълнението на договор за наем
Трафични данни Информация относно Вашето устройство, дата и продължителност на достъпа, информация за браузъра и информационната система, която ползвате, IP адрес За защита на интересите на Дружеството за осигуряване на сигурността на вътрешните ни комуникации и системи, защита от вируси и други злонамерени програми.
За да получим информация за трафика на нашия сайт
Данни за позициониране GPS тракинг на наетите автомобили За защита на интересите за осигуряване сигурността на нашето имущество и изпълнение на сключен договор.
Видеозапис Ваши изображения на записи от общо видеонаблюдение на определени части от нашите клиентски центрове или  паркинги За защита на интересите за осигуряване сигурността на имуществото, информация и помещения, както и гарантиране сигурността на служители и посетители.
Аудиозапис Запис на Вашия глас при обаждане на националния телефон за контакт Във връзка с  дейностите по предоставяне на нашите услуги и обслужване на клиенти

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

За да може да обработва Вашите данни, Дружеството се позовава на различни правни основания, включително:

за сключване и изпълнение на договор за наем, или свързаните с него услуги, които Ви предоставяме;

за изпълнение на наши нормативни задължения,  например задължения, предвидени в данъчното законодателство или необходимостта да предоставяме информация на административни или съдебни органи;

наш легитимен интерес, включително за осигуряване защитата на помещения, имущество, мрежи и информация, служители и посетители; за да установим, упражним правата си по, или да се защитим от правни искове;

Вашето изрично съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона), например за ползване на някои видове „бисквитки“ или за изпращане на промоционални предложения, анкети за оценка на предоставените от нас услуги и др.  Ако Дружеството се позовава на Вашето съгласие като правно основание да обработва Вашите данни, Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки момент.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

При осъществяване на нашата дейност се налага да споделяме Вашите данни с някои от следните категории лица:

Регулаторни, държавни и съдебни органи

Ние може да разкриваме и предоставяме Ваши данни на компетентните държавни органи по предвидения в закона ред и в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.  Ние може да разкриваме и предоставяме Ваши данни на компетентните държавни органи и в случаите, в които ще носим определена административна или имуществена отговорност като собственик на наетия автомобил – например в случай, на извършено от Вас нарушение на правилата за движение, установено с техническо средство.

Доставчици на услуги

Категорията Ваши данни се определя съобразно необходимостта и характера на възложената услуга –напр. банки и други доставчици на платежни услуги, с които уреждаме плащания или гаранции за плащане, счетоводители, одитори и адвокати; доставчици на услуги като изграждане и поддръжка на ERP или IT системи, хостинг услуги; на частни съдебни изпълнители във връзка с реализирането на легитимните интереси на Дружеството, в случай на необходимост от принудително събиране на дължими от Вас суми.

Бизнес партньори

Дружеството може да предостави Вашите имена, телефон и e-mail адрес за контакт на трети лица, наши доставчици или клиенти, с помощта на които Ви предоставяме услугите си.

Дружеството ще предоставя Вашите данни на други лица, ако това стане необходимо за постигане на целите на тяхното обработване след уведомяването Ви и получаване на съгласие, когато е приложимо.

Във всички случаи ние сключваме писмени договори с нашите доставчици на услуги и бизнес партньори, като изискваме от тях да гарантират защитата на Вашите лични данни.

Моля да имате предвид, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други страници и социални мрежи, които ние не контролираме и не носим отговорност за начина на обработване на лични данни. Препоръчително да се запознаете с политиките и информацията за поверителност на всяка интернет страница, която посещавате. Настоящото Уведомление се отнася единствено до данните, които ние събираме чрез своята интернет страница или по друг начин.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не възнамеряваме да предоставяме Вашите данни на лица или организации, извън територията на Европейския съюз. Ако това се наложи в изключителни случаи, ще Ви уведомим предварително и ще вземем необходимите мерки за защита.

КОЛКО ВРЕМЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние обработваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани или до изтичане на законово определен срок.

Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша лична информация след приключване на договора. Съобразно утвърдената вътрешна политика, сроковете за съхранение на някои от категориите данни са:

5 години от изпълнение на договора -  до изтичане на нормативно установени преклузивни или давностни срокове за предявяване на претенции;

10 години за счетоводни данни;

до 3 месеца за аудио и видеозаписи;

до 3 месеца за трафични данни и данни за геолокация.

Независимо от горните срокове, ние няма да изтрием данни ако те са необходими за целите на висящо административно или съдебно производство или в процес на уреждане на застрахователна претенция. 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

За да защитим Вашите данни, сме взели и ще продължи да вземаме необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита на лични данни и сигурност на данните, като в това число ще изискваме от своите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита на  личните данни и сигурността на Вашите данни. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, сме внедрили технически и организационни мерки, за да не допускаме и предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване на Вашите данни.

АВТОМАТИЗИРАНИ АЛГОРИТМИ И ПРОФИЛИРАНЕ

Ние не използваме програми за автоматизирано обработване на личните Ви данни и взимане на решения, включително за профилирането Ви.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ОТ НАС ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (EU 2016/679) Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, като следва да имате предвид че някои от тези права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания на обработване на личните Ви данни, а част от Вашите права търпят известни ограничения или изключения.

В съответствие с приложимо законодателство и при предпоставките, определени в него, Вие имате право:

на достъп до Вашите данни;

Вие имате право да поискате информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели, на кого предоставяме Вашите данни и др. Въз основа на Ваше писмено искане ще ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни, които обработваме. Запазваме правото си да изискаме заплащане на такса за предоставяне на допълнителни копия в случай на прекомерна повтаряемост на подаваните искания. 

да поискате коригиране на неточности в личните Ви данни;

Ние се задължаваме да коригираме или допълним неточни данни при получаване на съответното искане от Вас. Бихме искали да Ви напомним, че е Ваша отговорност да осигурите, доколкото Ви е известно, точността, пълнотата и актуалността на данните, които ни предоставяте.

да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни;

Вие имате право да изискате да ограничим обработването във всеки от изброените случаи: ако оспорвате точността на Вашите данни; ако обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, вместо това изискате ограничаване на обработването им; ако ние не се нуждаем повече от данните, но Вие ги изисквате за установявате, упражняване или защита на правни претенции; или ако сте възразили срещу обработване на данни въз основа на легитимен интерес.

да поискате изтриване на личните Ви данни;

Имате право да поискате изтриване на Вашите данни: когато те повече не са необходими за целите, за които са били събрани, когато сте оттеглили съгласието си за обработване и няма друго правно основание за обработването или когато възразите срещу обработване основано на легитимен интерес и този интерес няма преимущество пред Вашите права. Въпреки Вашето искане за изтриване, ние имаме право да продължим да обработваме Вашите лични данни, за да спазим наши нормативно установени задължения или когато обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

да възразите срещу всяко обработване на личните ви данни, което не се основава на легитимни интереси на Дружеството.

В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.

на преносимост на личните Ви данни;

Може да упражните правото на преносимост само в случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и когато обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие или въз основа на договор, по който сте страна. Следва да имате предвид, че упражняване на правото на преносимост не води до заличаване на Вашите данни. При посочените предпоставки, Вие имате право да получите данните си в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате данните Ви да бъдат прехвърлени към друг администратор, в случай че това е технически осъществимо.

в случаите, в които обработваме Ваши данни на основание дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време;

В случай, че оттеглите Вашето съгласие, това няма да засяга законосъобразното обработване на данните преди оттеглянето.

да подадете жалба до компетентен надзорен орган, в случай че правата ви са нарушени или да сезирате съда ако сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни.

Ако считате, че не обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимата нормативна уредба, молим да се свършете с нас за изясняване на въпроса. Независимо от това, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да потърсите защита на Вашите права по съдебен ред.

 

ИМАТЕ ВЪПРОСИ ИЛИ ИСКАТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА?

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към длъжностното лице за защита на личните данни:

на телефон: 0885/ 889 100

на място в административния офис: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ 19,

понеделник до петък 9:00 - 18:00ч или

на електронен адрес: office@greenrentacar.bg

Вашето искане или жалба може да изпратите в електронна или писмена форма, като имате възможност да използвате Образеца на искане от субект на данните, който може да получите във всеки от нашите клиентски центрове или да изтеглите от нашата интернет страница (www.greenrentacar.bg). 

В случай на подаване на искане/жалба по ел. поща е необходимо същата да изхожда от имейл адреса, с който сте регистрирани в информационната система на www.greenrentacar.bg и предоставен лично от Вас при резервация или сключване на договор за наем на автомобил. 

При подаване на искането в писмена форма, е необходимо да подадете същото лично или като упълномощите изрично с нотариално заверено пълномощно друго лице.

Ако считате, че Дружеството обработва Вашите данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни с адрес:

гр. София 1592

бул. „Цветан Лазаров“ № 2

електронна поща:  kzld@cpdp.bg

интернет страница: www.cpdp.bg